Uluslararası Hakemli Bilimsel Süreli Yayın
Sayı 12 Alevilik Araştırmaları Dergisi olarak bizim amacımız yayına başladığımızdan beri hep Alevilik-Bektaşilik ile ilgili tarihsel ve inançsal değerleri kayıt altına almak ve geleceğe taşımaya bir zerrece de olsa katkı vermek oldu. Bu bağlamda sizlerin değerlendirmesine sunduğumuz 12. sayımızda da Alevi-Bektaşi inancıyla ilgili farklı temaları konu edinen son derece önemli çalışmaları yayınladık. “Alevi-Bektaşi Sözlü Kültüründen Derlenen Bir Etiyolojik Anlatı Üzerine ‘Neden Balığa Ölmeden Bıçak Vurulmaz?’” adını taşıyan ilk makalemizde Alevi-Bektaşi menkıbe geleneği ile ilgili önemli bir kült işlenmektedir. Bu sayımızın ikinci makalesi olan “Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Girit/Kandiye’de Horasanlı Ali Baba Tekkesi” başlıklı çalışmada ise Girit adasında yüzlerce yıl Bektaşi tekkesi olarak hizmet vermiş olan Horasanlı Ali Baba Tekkesi ile ilgili arşiv belgeleri ışığında detaylı bilgiler verilmektedir. Devamındaki makale ise “Kentleşme Sürecinde Anadolu Aleviliğinin Bazı Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri (Samsun İli Örneği)” adını taşımakta olup Samsun kentinde yerleşik Alevi topluluk ile ilgili sosyolojik değerlendirmelere yer verilmektedir. Ardından “Mir Hamza Nigârî ve Süfyânîler” başlıklı makale gelmekte olup Amasya yöresinde yaşamış Mir Hamza Nigârî ve eserleri üzerine bilgiler aktarılmaktadır. Devamındaki çalışma ise “Anadolu’nun Manevi Önderlerinden Bir Eren: Ahi Mahmud Veli (Keçeci Baba)” adlı olup Tokat yöresi merkezli olarak Alevi inancına hizmetler vermiş olan Keçeci Baba ve Ocağı ile ilgili önemli değerlendirmelere yer verilmektedir. Takip eden yazı “Gaziler Ovacığı’ndan Bir Eren: Derviş Edna’nın Hayatı ve Deyişleri” başlığını taşımakta olup Alevi aşıklık geleneğinin önemli bir ismi olan Derviş Edna ve eserleri üzerine detaylı açıklamalar yer almaktadır. Diğer makale “Ali Rıza Öge’nin Bektaşî Şairleri Antolojisi’nde Yer Alan Şairler” adlı olup Ali Rıza Öge tarafından hazırlanmış olan antoloji hakkında önemli değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu sayımızda yer verdiğimiz son makale ise “Alevi Deyişlerindeki Yesevî Öğretileri ve Hikmetleri” adını taşımakta olup Alevi deyiş geleneği ile Hoca Ahmed Yesevi öğretisi arasında değerlendirmelere değinilmektedir. 13. sayımızda buluşmak dileğiyle
İncele | PDF İndir
Son sayımızın içeriğindeki başlıklar... ALEVİ-BEKTAŞİ SÖZLÜ KÜLTÜRÜNDEN DERLENEN BİR ETİYOLOJİK ANLATI ÜZERİNE “NEDEN BALIĞA ÖLMEDEN BIÇAK VURULMAZ?”

OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDA GİRİT/KANDİYE’DE HORASANLI ALİ BABA TEKKESİ

KENTLEŞME SÜRECİNDE ANADOLU ALEVİLİĞİNİN BAZI TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MİR HAMZA NİGÂRÎ VE SÜFYÂNÎLER

ANADOLU’NUN MANEVİ ÖNDERLERİNDEN BİR EREN: AHİ MAHMUD VELİ (KEÇECİ BABA)

GAZİLER OVACIĞI’NDAN BİR EREN: DERVİŞ EDNA’NIN HAYATI VE DEYİŞLERİ

ALİ RIZA ÖGE’NİN BEKTAŞÎ ŞAİRLERİ ANTOLOJİSİ’NDE YER ALAN ŞAİRLER

ALEVİ DEYİŞLERİNDEKİ YESEVÎ ÖĞRETİLERİ VE HİKMETLERİ

AHMED EDİB HARÂBİ BABA DİVÂNI